Obytný soubor 19 obytných domů s 519 bytovými jednotkami severně od hřbitova. V rámci záměru je umístěna i související dopravní infrastruktura. Ta mj. počítá s výstavbou kapacitní komunikace (s šířkovými parametry odpovídajícími ulici Ve Žlíbku, nebo ul. Náchodské) ve stopě dnešní cyklostezky od hřbitova a její napojení na ulici Ve Žlíbku. Kromě toho, že bychom zde nenávratně přišli o stávající klidnou cyklostezku je též podstatné, že by zde pak mohla jezdit doprava k další plánované výstavbě na východě Horních Počernic (územní plán umožňuje zastavění až po Sychrov a uvádí se až 30.000 nových obyvatel) a zároveň i tranzitní doprava, která by nemusela, tak jako je tomu dnes, projíždět přes křižovatku Náchodská x Ve Žlíbku. Výsledkem realizace tohoto záměru bychom tedy přišli o cyklostezku a namísto ní bychom zde měli další hlavní silnici typu Náchodská, či Ve Žlíbku směřující do dnešní obytné zástavby. 

Náš spolek poukazuje na skutečnost, že část komunikace ve stopě dnešní cyklostezky je umístěna v rozporu s územním plánem. Územní rozhodnutí vydané v roce 2006 nebylo po posledním termínu platnosti (8.7.2013) prodlouženo (řízení o jeho prodloužení bylo zastaveno), nicméně Stavebnmí úřad Prahy 20 je považuje za nadále platné, jelikož na jeho základě umožnil čerpat právo stavby jinému projektu. Žádost o stavební povolení na základě které bylo z uvedeného územního rozhodnutí čerpáno však přišla až po uvedeném termínu platnosti a tudíž považujeme názor Stavebního úřadu na další zachování platnosti tohoto územního rozhodnutí za přinejmenším absurdní.