Připomínky podané spolkem Klidné Počernice k měření ovzduší a hluku prováděných v rámci veřejné zakázky MČ Praha 20.


Praha 20 začátkem roku 2017 vypsala veřejnou zakázku 1/OHS/2017 s názvem „Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 nadměrným hlukem a znečištěným ovzduším s využitím zkušeností s aplikací MA21“. Součástí této zakázky bylo mj. měření hluku a kvality ovzduší a zapracování výsledků měření do závěrečné hodnotící zprávy. Zpráva by (přinejmenším dle názvu zakázky) měla obsahovat konkrétní doporučení ke snížení zátěže obyvatel Prahy 20.
Z našeho pohledu se jednoznačně jednalo o pozitivní zprávu, že se z oficiálního měření dozvíme více o hodnotách znečištění v našem okolí. Na prováděných měřeních jsme však shledali podstatné nedostatky, pramenící v mnoha případech z nekonkrétního zadání či např. ze skutečnosti, že se neměřilo vůbec v zimním období, kdy je topná sezóna a špatné rozptylové podmínky.
Od výsledné zprávy bychom pak mimo jiné očekávali důkladnou analýzu původců znečištění a návrhy opatření vedoucí hlavně k eliminaci příčin. Pokud se např. dozvíme, že výrazná část znečištění pochází z dopravy, nemůže nás uspokojit výsledné doporučení vysázet více zeleně a častěji kropit exponované ulice - řešením pro akční plán by pak mělo být vypracování funkční dopravní strategie a její realizace. Od zakázky za 600.000 Kč bychom čekali kvalitnější výstupy.

Předložené studie a analýzy zpracovatele v nás vyvolalo zásadní otázku co bylo vlastně smyslem. Zda zadání, realizace a výsledky této veřejné zakázky neměly spíše zhodnotit, že situace je v podstatě stále dobrá a dalšího nárůstu dopravy z chystaných stavebních záměrů či dostavby SOKP se není třeba bát...
K ostražitosti nás nabádá i skutečnost, že zakázku realizovala společnost EKOLA, která se výrazně podílí na posudcích a měření pro dostavbu SOKP (Silniční okruh kolem Prahy). Tyto posudky přitom vyřadily Horní Počernice a Černý Most z dotčených území plánované stavby 511 (Říčany - Běchovice) ačkoliv by tato stavba znamenala výrazný nárůst dopravy právě na území Horních Počernic.

Text připomínek podaných 20.10.2017:

V návaznosti na měření hluku a kvality ovzduší prováděného v Horních Počernicích v rámci zakázky 1/OHS/2017 „Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 nadměrným hlukem a znečištěným ovzduším s využitím zkušeností s aplikací MA21“ podáváme následující připomínky.

Preambule: 
Jako spolek, který se zajímá o kvalitu životního prostředí v Horních Počernicích, jsme v roce 2017 zahájili vlastní měření kvality ovzduší na přístroji, který jsme pro dané účely pořídili. Kromě samotného pořízení měřiče bylo nutné zvolit vhodné metodiky měření, abychom dostali co nejvíc pravdivé výsledky. Znečištění ovzduší však vnímáme jako důsledek a od akčního plánu ke snížení zátěže obyvatel bychom očekávali kromě samotného zhodnocení stavu, hlavně pojmenování příčin a návrh na jejich snížení či odstranění. V zadání, zhotovení a závěrech pořízených v rámci zakázky 1/OHS/2017 však shledáváme závažné nedostatky, a výsledné závěry považujeme z následujících důvodů za nedůvěryhodné.

1. Výhrady k zadání 
Zadavatel veřejné zakázky 1/OHS/2017 MČ Praha 20 nestanovil dostatečně přesná kritéria, podle kterých se mají měření provádět, a zároveň nespecifikoval další nezbytné podmínky měření. Nejasnosti v zadání veřejné zakázky 1/OHS/2017 se musely upřesňovat v dodatečných informacích č. 1 a 2, které však podstatné chyby zadání neodstranily.

1.1. Zadání obsahuje formulaci, že má být měřeno „s využitím zkušeností s aplikací MA21“, ale mělo být jednoznačně stanoveno, že se bude postupovat podle kritérií MA21 a pravidel hodnocení MA21 platných pro rok 2017.
1.2. Zadání nepožadovalo měřit částice PM 5, PM 2,5 a PM1. Přitom imisní limity jsou jednoznačně stanovené pro PM10 a PM2,5. Měřeno bylo pouze PM10 a není nikde vysvětleno, proč nebylo měřeno ani PM2,5. Pro komplexnost měření by bylo přínosné měřit i částice PM5 a hlavně PM1. I přes absenci imisních limitů by se dalo provést srovnání s koncentracemi naměřenými jinde. Moderní měřící přístroje dnes umí měřit všechny uvedené částice.
1.3. Zadavatel nestanovil požadavek na časovou intenzitu průměrů z prováděných měření v průběhu dne, respektive po kolika minutách budou zobrazovány dílčí průměry měření. Na moderních měřidlech je běžné, že se měření provádí kontinuálně nebo v krátkých časových intervalech v řádu vteřin a naměřené hodnoty se následně při zpracování pro delší časové intervaly zprůměrňují. Výsledky zobrazované po kratších obdobích (např. po 10 minutách) pak mají vyšší vypovídající hodnotu pro další zpracování než průměry měření za jednu hodinu. Je z nich pak například lépe viditelné, kdy kulminovala dopravní špička apod. 
1.4. Zadavatel veřejné zakázky nepožadoval měření ovzduší a hluku v zimním období, kdy je topná sezóna a dochází ke zhoršení rozptylových podmínek. 
1.5. Zadavatel nepožadoval provádět měření s ohledem na předpovědi počasí s cílem měřit též v období zhoršených rozptylových podmínek a hlavně ve dnech beze srážek, přičemž by měl tuto předpověď následně požadovat i v závěrečné zprávě k danému měření.
1.6. Zadavatel vyhlásil datum podání nabídky do 9.2.2017, předpokládaný začátek 1.3.2017 a ukončení 15.12.2017 což v podstatě (s ohledem na další zpracování a prezentace) znemožnilo provádět měření v podzimním a zimním období.
1.7. Bylo zadáno měření ve třech vybraných lokalitách (označených jako M1, M2, M3), avšak na všech místech nebyla prováděna veškerá měření - tj. znečištění ovzduší, hodnoty hluku, počet průjezdů aut. V místě M1 (křižovatka Náchodská x Božanovská) nebylo zadáno měření ovzduší, což je vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z nejvytíženějších křižovatek v Horních Počernicích, nepochopitelné. Bylo zde požadováno pouze měření hluku a počtu aut.
1.8. Zadání nepožadovalo na všech třech vybraných lokalitách M1, M2, M3 synchronizované měření znečištění ovzduší, hodnot hluku a počet průjezdů aut. Ze získaných údajů proto není možné vytvořit relace, jak se počet průjezdů automobilů podílí na hluku a znečištění ovzduší.
1.9. Zadáním bylo určeno, že podíl prováděných měření v 1. etapě na hodnotě veřejné zakázky činil pouze cca. 30%. Přitom sběr dat z více měření měl být naprosto klíčový - bez kvalitních a relevantních dat nelze vypracovat ani kvalitní studie.
1.10. V zadání - příloha č.2 „Seznam dostupných studií a dat“ není uvedena Dopravně inženýrské studie MČ Praha 20 – 1/2013, Dopravně inženýrská kancelář s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec králové, 1/2013.
Jedná se přitom o nejnovější dopravní studii, kterou MČ nechala vypracovat, a tudíž by k ní měla u podobných zakázek přihlížet a získávat srovnání.


2. Výhrady k provedení měření

2.1. Zpracovatel zakázky 1/OHS/2017 neměřil na místech podle zadání MČ Praha 20 a tím nesplnil zadání veřejné zakázky. 
2.1.1. Měřící místo kvality ovzduší M2 dne 7.6.2017 nebylo v prostoru křižovatky, ale bylo před domem č.p. 188/14 v ul. Ve Žlíbku a ne přímo na křižovatce Náchodská x Ve Žlíbku. Měřící zařízení bylo umístěno 32m od rohu budovy p.č. 425 na křižovatce ulic Ve Žlíbku a ul. Náchodská před domem č.p. 188/16 v ul. Ve Žlíbku. Průjezd automobilů kolem místa měření ovzduší M2 je omezen dopravními značkami zákaz vjezdu nákladních automobilů nad 3.5 t a přikázaným směrem. Místo měření bylo naproti Nolčově parku o rozloze 9483 m2 zeleně, která pohlcuje imise. Automobilová doprava v křižovatce ulic Náchodská a Ve Žlíbku je sama o sobě zásadně odlišná od dopravy v samotné ulici Ve Žlíbku, kde bylo měřeno.
2.1.2. Měřící místo hluku M2 nebylo v prostoru křižovatky, ale bylo v prostoru stavby č.p. 150/195 vzdálené 54 m od křižovatky ul. Náchodská x Ve Žlíbku. Místo bylo opět naproti Nolčově parku, který tlumil hladinu akustického hluku.
2.1.3. Odůvodnění změny měřícího místa „v lokalitě u koupaliště“ zpracovatelem, s ohledem na připojení ke zdroji elektrické energie, je nepřijatelné. Měřicí vůz se mohl připojit do venkovního rozvaděče 3 x 400 V, který je u každého domu nebo RD na základě dohody s PRE. Zároveň je neakceptovatelné odvolávat se na nedostatečnou délku přívodního kabele – lze např. zakoupit prodlužovací kabel 3x400 V. Je naprosto nepřijatelné, aby místo měření určovalo, zda je v okolí nemovitost, která má či nemá třífázovou zásuvku. Mobilní měřicí vůz pro měření kvality ovzduší má mít svůj vlastní nezávislý zdroj el. energie.

2.2. Výhrady k provedenému měření vyplývající z nedostatečného zadání
2.2.1. Nebyly měřeny částice PM 5, PM 2,5 a PM1. Měly být přinejmenším měřeny alespoň částice PM2,5, které mají definované imisní limity. 
2.2.2. Měření byla prováděna výhradně v jarním a letním období, kdy nebyla topná sezóna a panovaly příznivé rozptylové podmínky. Při měření ovzduší ze dne 6. 6. 2017 na místě M2 pršelo, čímž bylo měření podstatně ovlivněno.
2.2.3. Nebyla měřena kvalita ovzduší v místě M1 (křižovatka Náchodská x Božanovská), což samo o sobě snižuje vypovídací schopnost zadané zakázky.
2.2.4. Hluk, ovzduší a průjezdy automobilů nebyly vždy měřeny synchronizovaně, ze získaných údajů proto není možné vytvořit relace, jak se počet průjezdů automobilů podílí na hluku a znečištění ovzduší.

3. Výhrady k závěru měření

Zpracovatel nesplnil zadání zadavatele MČ Prahy 20. 
Zpracovatel označil svoji závěrečnou zprávu „Situační analýzou“. Bez ohledu na název by dokument měl obsahovat veškeré podstatné informace a faktory (vnitřní i vnější), včetně jejich kritického zhodnocení, které ovlivňují stávající i budoucí situaci, což uvedená situační analýza nesplňuje: 
3.1. Zpracovatel měl též definovat nedostatky a limity jednotlivých studií a měření - ty mají vždy všechny studie, měření a modely už ze své podstaty a je potřebné na ně upozornit. 
3.2. Zpracovatel měl též uvést otázky, na které se nepodařilo najít odpověď (i kvůli neoptimálnímu zadání) a které by měly být řešeny v rámci následujících zakázek. 
3.3. Situační analýza zpracovatele zakázky vychází pouze z veřejně dostupných informací, ale nezahrnuje ani všechny rozptylové studie pro Horní Počernice dostupné na portálu Cenia
https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr
3.4. Situační analýza neanalyzuje současný stav dopravy v HP. Neobsahuje např. vůbec výhled na dopravní situaci po dokončení probíhající výstavby na východě Horních Počernic, plánované výstavby v HP, tranzitní dopravy z okolních obcí ve středočeském kraji včetně další stávající a plánované výstavby v těchto obcích.
3.5. Situační analýza se vůbec nezmiňuje o nákladní dopravě související s činností velkého počtu firem a společností podnikajících v rozsáhlém parku P3 v intravilánu HP.
3.6. Situační analýza zpracovatele zakázky dále neobsahuje výhled na dopravní situaci po plánované dostavbě MUK Beranka, možné propojení dálnic D10 a D11 a dokončení pražského okruhu.
3.7. Situační analýza zpracovatele zakázky nestanovuje nejproblematičtější otázky a nedoporučuje pro Úřad Prahy 20 potažmo Odboru životního prostředí a dopravy postupy v řešení „akčního plánu“ dopravní situace v HP.
3.8. Situační analýza zpracovatele zakázky postrádá návrhy variant řešení dopravy např. obchvat dopravy kolem HP, nebo industriální zónou P3 Parku.
3.9. Situační analýza zpracovatele zakázky nám nesdělila, jaká je hranice automobilové průjezdnosti HP, a zda se k ní již v tuto chvíli s ohledem na každodenní ranní a večerní kolony výrazně nepřibližujeme.
Situační analýza neuvádí obecnou statistiku pro nutnou dopravní obslužnosti místa, ani plán dopravní obslužnosti území HP, či konkrétní doporučení.

Závěr: 
Název veřejné zakázky malého rozsahu zněl „Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 nadměrným hlukem a znečištěným ovzduším s využitím zkušeností s aplikací MA21“. 
Zadání, zhotovení ani závěry a doporučení nepovažujeme s ohledem na výše uvedené připomínky za odpovídající deklarovanému akčnímu plánu městské části, jelikož zhotovitelem doporučované návrhy na tichý asfalt, mytí Náchodské ulice a výsadbu zeleně řeší pouze (částečné) zmírnění důsledků špatného stavu a jsou v podstatě vyjádřením výsměchu, nebo zoufalství. Pokud chce mít MČ skutečný akční plán ke snížení zátěže svých obyvatel, pak musí hledat příčiny zátěže a řešení vedoucí k jejich odstranění či zmírnění. Situační analýza vypracovaná zhotovitelem je naprosto nedostatečná a neřeší trvalý nárůst dopravy. Pokud by zhotovitel na základě skutečné analýzy došel k závěru, že některé otázky nejsou v danou chvíli řešitelné ať již pro neoptimální zadání, či potřebu další studie či studií, měl tyto skutečnosti uvést, aby se na problematice mohlo dále pracovat.